A Te edzésed. A Te szabadságod.

Adatvédelmi tájékoztató


Adatvédelmi Szabályzat:
A Suri Andrea e.v. által végzett adatkezelési tevékenységek tájékoztatója és nyilvántartása A Suri Andrea e.v. kisadózó (székhely: 1156 Budapest, Páskomliget u. 37. 6/27., Nyilvántartási szám: 42255085, adószám: 67006285-1-42, telefonszám: 30/228-0742, e-mail: suri.andi@gmail.com, önállóan képviseli: Suri Andrea), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat), amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól. A Szabályzatban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, mely a vállalkozó székhelye. Az egyes adatkezelések a GDPR 13-14. cikkeiben megfogalmazott tájékoztatási
kötelezettséget teljesítik.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, a természetes személy ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen
és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás
joga, hatósághoz fordulás joga. Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra. 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a suri.andi@gmail.com e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
- Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,
tűzvédelem).
Egyéb információk
A GDPR 30. cikk. 1. bek. d) pontja szerinti információ: Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. A GDPR 30. cikk. 1. bek. g) pontja szerinti információ: Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?
Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
2. A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.
3. Általános szabály, hogy
a. egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
b. bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha Adatkezelő Munkatársa(ka)t foglalkoztat.
c. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét – előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
d. bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: suri.andi@gmail.com
e. az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.
4. Bármely, alább meghatározott adatkezelés során elektronikusan kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el a Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott tárhelyszolgáltató, kivéve, ha az Adatkezelő saját üzemeltetésű tárhelye(ke)t használ. Ebben az esetben az I. sz. függelék vonatkozó sora nem kerül kitöltésre.
Egyszeri információkérés
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
4. Kezelt adatok köre és célja: 
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás
5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
1. Ide tartozik például érintettel folyatott levelezés.
2. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson.
Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)
3. Az adatkezelés jogalapja:
a. az érintett önkéntes hozzájárulása.
b. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.
4. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.
5. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
6. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás
7. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.
8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
b. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
9. Adatkezelés időtartama:
a. törlési kérelem végrehajtásáig, vagy
b. cél megvalósulásáig, vagy
c. ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.
Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben.
10. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
11. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
12. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
13. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
14. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
15. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Weboldalon keresztül történő jelentkezés
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül történő adatszolgáltatás segítségével jelentkezzenek szolgáltatására/szolgáltatásaira.
2. A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő adatbázisába.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
lakcím* kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
kiválasztott edzés* jogosultság biztosítása
5. Az adatkezelés célja jelentkezés az Adatkezelő adatbázisába adott, a weboldalon meghirdetett egy, vagy több szolgáltatás kapcsán.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
c. Adatkezelő az adatokat feldolgozza és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot a szolgáltatás további részletei és feltételei kapcsán.
7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha a jelentkezés végül sikertelen, a cél nem tud megvalósulni, az adatok törlésre kerülnek. Abban az esetben, ha a jelentkezés sikeres, és például az érintett és az Adatkezelő egymással szerződést kötnek, úgy az adatkezelés
időtartama a megállapodással kapcsolatos adatkezelés időtartamához igazodik.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a jelentkezést elfogadni nem tudja.

Edzésre/Konzultációra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés
A jelen adatkezelést azt fogalmazza meg, amikor az érintett jelzi edzésen, konzultáción való részvételi szándékát az Adatkezelő felé. Az Adatkezelő csak a legalapvetőbb adatokat veszi fel az
érintettől a folyamat további lépéseihez.
1. Adatkezelő, céljaival és szolgáltatásaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott szolgáltatásaitigénybe vegyék.
2. Az edzésre, konzultációra történő jelentkezés, az azokon történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett edzésen/konzultáción.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
lakcím* kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
kiválasztott edzés* jogosultság biztosítása
számlázási cím* számlázáshoz kerül felhasználásra
fizetési mód* fizetéshez kerül felhasználásra
megrendelés dátuma* számlázáshoz kerül felhasználásra
végösszeg számlázáshoz kerül felhasználásra
5. Az adatkezelés célja a jelentkezés lehetővé tétele, az érintett azonosítása és jogosultságainak ellenőrzése, valamint kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: a. Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, így különösen az adott webáruházon keresztül történő megrendeléssel Adatkezelő felé jelzi az edzésen,konzultáción való részvételi szándékát a fent meghatározott adatainak megadása mellett.
b. Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti.
c. Adatkezelő az edzésen, konzultáción való részvételt feltétel teljesítéséhez (pl. szerződés megkötése, díj megfizetése) kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet.
d. Ha az előfeltételt, követelményt érintett maradéktalanul nem teljesíti, úgy az Adatkezelő a jelentkezést tárgytalannak tekinti, és a megrendelést törli, megsemmisíti.
7. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: nem történik.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést)
megtagadja.
Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik például a szolgáltatói szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés.
1. Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.
2. Jogalap: a megállapodás megkötése a GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel.
4. Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
szerződés tárgya szerződés tartalmi eleme
fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme
5. Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő egymással egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről.
b. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
c. Az érintett és Adatkezelő együttesen, vagy valamelyik fél létrehozza a megállapodás tervezetét, amelyet közös akaratelhatározásból aláírnak.
d. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
e. Adatkezelő érintettet, vagy érintette az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
f. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
7. Adatkezelés időtartama:
a. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,
b. olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, azadatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)bekezdése alapján legalább 8 év.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az I. sz. függeléke tartalmazza.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés
1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző ajándékutalványokat/kuponokat vásároljon, vagy szerezzen meg, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira/termékeire.
2. Az ajándékutalvány/kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, vagy szervezet nevében eljáró személy, aki ajándékutalványokat/kuponokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.
4. A kezelt adatok köre és célja:  érintett, mint megrendelő neve* azonosítás ajándékutalvány kedvezményezettjének neve, vagy annak jelzése, hogy az ajándékutalványt a birtokosa használhatja fel
(név nélküli kedvezményezett)* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
utalvány értéke* teljesítéshez és számlázáshoz kerül használásra
fizetési mód meghatározása számlázás
szállítási cím (ha az szükséges) termék kiszállításhoz szükséges adat
szervezet esetén weboldal azonosítás elérhetősége*
5. Az adatkezelés célja az ajándékutalvány/kupon értékének beváltása az Adatkezelő szolgáltatásának/termékének (pl. könyv) megvásárlása esetén.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Érintett jelzi ajándékutalvány/kupon vásárlási szándékát az Adatkezelő felé.
b. A beérkező adatokat Adatkezelő kezeli és az érintett számára ajánlatot dolgoz ki.
c. Amennyiben az érintett az ajánlatot elfogadja, a Munkatárs a megrendelést írásban visszaigazolja, vagy személyes megrendelés esetén, a papír alapú ajándékutalványt/kupont előkészíti.
d. Amennyiben érintett az ajándékutalvánnyal kapcsolatos díjat az Adatkezelő számára a meghatározott módon és időben megfizette, úgy Adatkezelő Munkatársa az ajándékutalványt/kupont kiállítja és az érintett számára elküldi, vagy számára – személyes átvétel esetén – átadja.
7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: név, szállítási cím, ha az ajándékutalványt/kupont az Adatkezelő kiszállítja az érintett által megjelölt címre, egyébként harmadik fél számára nem kerül közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
Kérdőív, értékelő rendszer
1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat
részeként elektronikus úton és/vagy papír alapú kérdőív útján, értékelő
rendszer segítségével adhatják meg véleményüket.
2. Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.
4. Kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
szöveges értékelés minőségbiztosítás
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos értékelés minőségbiztosítás
5. Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.
6. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.
7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon értékelheti az Adatkezelőt, az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket kérdőív kitöltésével és/vagy szabadszavas szöveges értékeléssel.
b. Érintett az értékelését az Adatkezelő számára tudomásul hozza elektronikus úton és/vagy papír alapon.
c. Adatkezelő az elektronikusan küldött értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.
d. Adatkezelő a papír alapú kérdőíveket feldolgozza a minőség javítása céljával, és az Iratkezelési Szabályzat szerint letárolja.
e. Amennyiben panasz merült fel, úgy Adatkezelő azt az érintett számára írásban megválaszolja.
f. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
8. Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.
9. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
10. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.
11. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
12. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
13. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
14. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 
Hírlevél küldése
1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése
5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
6. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
7. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.
8. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az suri.andi@gmail.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
9. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Suri Andrea e.v., 1156 Budapest, Páskomliget u. 37. 6/27.
10. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
11. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
12. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
13. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
14. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
15. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe.
16. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
17. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
18. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
Vendégkönyv
1. Érintett az Adatkezelőnél a helyszínen papír alapon elérhető, valamint a weboldalon elektronikusan elérhető vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adatainak megadásával párhuzamosan.
2. A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
cím kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
megjegyzés, vélemény minőségbiztosítás
5. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.
6. Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, és harmadik személyek is elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendégkönyvben meghatározott adatait más érintettek, valamint harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a vendégkönyvben megadott adatokat nem vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyv használatáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy használja.
7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 
Rendezvényszervezés
1. Adatkezelő lehetővé teszi érintettek kisebb-nagyobb csoportja számára, hogy szolgáltatásait ugyanazon időpontban, egyszerre vegyék igénybe
egy adott rendezvény során.
2. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az Adatkezelő és érintett megállapodást kötöttek a rendezvény kapcsán, úgy
a jogalap a megállapodás lesz.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő
szolgáltatásait egy adott rendezvényen.
4. A kezelt adatok köre és célja
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
rendezvény időpontja szervezéshez szükséges adat
megye szervezéshez szükséges adat
5. Az adatkezelés célja a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon megadásával információt kérhet, egyeztethet az Adatkezelővel a rendezvénnyel kapcsolatban.
b. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen az adatkezelés céljával kapcsolatban, pl. érintett kérdését megválaszolja.
c. Adatkezelés időtartama: abban az esetben, ha az adatok alátámasztják egy számla kibocsátását, akkor az adatok (pl. jelenléti ív, nyilvántartás) osztja a bizonylat jogi sorsát, és az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Amennyiben nem, úgy az adatkezelés időtartama 5 év, általános elévülési idő.
7. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
9. Adatközlés: amennyiben harmadik fél számára kerül közlésre pl. ételszállítás, helyszín bérlés stb. céljával, úgy e személy az I. sz. függelékében került megnevezésre.
10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 
Weboldalra történő regisztráció
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.
2. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
e-mail cím* azonosítás
5. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
c. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
Bejelentkezés a weboldalon
1. Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.
2. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.
4. A kezelt adatok köre és célja: regisztráció során megadott azonosítás
e-mail cím*
regisztráció során megadott azonosítás
név*
5. Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
c. Amennyiben az e-mail cím és név páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
d. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy azt email jelzi az suri.andi@gmail.com email címen.
7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.
1. Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszik meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel.
2. Adatkezelés jogalapja:
a. az érintettek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás alapján kötelező.
b. Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő.
3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.
4. A kezelt adatok köre és célja
számlabirtokos neve* azonosítás
bankszámla száma* azonosítás, utalás
közlemény* azonosítás
összeg* azonosítás
5. Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
6. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
b. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a szállítólevelek, számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd jogosultsággal rendelkező vezető általi jóváhagyást követően, ellenőrzés után, a banki átutalást végrehajtja.
c. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi. Amennyiben Adatkezelő Munkatársat foglalkozat, úgy Adatkezelő megbízott Munkatársa hajtja végre a fenti feladatokat.
8. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
9. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
11. Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank felé, e személy(ek) az I. sz. függelékben került(ek) megnevezésre.
12. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
14. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
Közösségi oldalakon történő marketing
1. Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/edzesujpalotan/ oldalon, valamint más közösségi oldalakon.
2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt
vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
4. Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás érintett közösségi oldalon
keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés,
vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy az egyéb művelet célja
5. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
6. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmakközösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
7. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
8. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
9. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
10. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
11. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
12. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
13. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.
14. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
15. Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. függelékben került megnevezésre.
16. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
17. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.
 
 
Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik például az allergia, fogyatékosság, stb.
1. Az érintettnek a szolgáltatások igénybe vétele előtt, vagy során lehetősége van arra, hogy egészségi állapotával kapcsolatos adatait az Adatkezelővel
megossza annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat személyre szabottan vegye igénybe.
2. Az egészségi állapottal kapcsolatos adatok átadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki egészségi állapotával kapcsolatos adatot kíván megosztani az Adatkezelővel.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
egészségügyi adat szolgáltatás megfelelő igénybevétele, pl.
étkezés, vagy akadálymentesített terület
5. Az adatkezelés célja a szolgáltatások személyre szabott biztosítása és kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Adatkezelő biztosít szolgáltatásokat, amelyek igénybevétele előtt és/vagy során érintett egészségügyi adatokat oszthat meg Adatkezelő Munkatársával.
b. Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.
c. Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.
d. Az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta, továbbá az a Munkatárs, aki a szolgáltatást az érintett felé teljesíti és a teljesítéshez szükséges megismernie az egészségügyi adatokat és ehhez az önkéntes hozzájárulását az érintett megadta.
e. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.
f. Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
7. Adatkezelés időtartama: visszavonásig, de legfeljebb azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. függelékben kerültek megnevezésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
Érintett beleegyezésével az érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek
1. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.
2. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).
4. A kezelt adatok köre és célja:
érintettel készült hangfelvétel azonosítás, marketing
érintett képmása azonosítás, marketing
érintettről készült egyéb
képfelvétel, ideértve a videófelvételt,
amelyről az érintett
felismerhető azonosítás, marketing
5. Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így az
Adatkezelő marketingje.
6. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:
7. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).
8. Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.
9. Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az suri.andi@gmail.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.
10. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
11. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
12. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
13. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz.
14. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
15. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 
Tovább